اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: ارائه برنامه هاي غيرواقعي و تعيين اهداف غيرقابل تحقق در زمينه اشتغال پذيرفتني نيست /بايد با بسيج عمومي و استفاده از همه ظرفيت ها مشكل بيكاري را حل كنيم