اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: یارانه مراکز توانبخشی غیردولتی افزایش یافت/ مبدأ زمانی برقراری معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تعیین شد