اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: بالغ بر ۵۴ هزار و ۳۹۹ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۷ براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت شده است