اخبار مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی   [ +0 | -0 ]

آگهی مناقصه عمومی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در نظر دارد در اجرای ماده 4 قانون مناقصات مصوب سال 1383 ، امور خدماتی سازمان به شرح مندرج در اسناد شرایط مناقصه برای سال 1398 از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید.


مناقصه گران واجد شرایط دارای رتبه بندی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند جهت شرکت در مناقصه از روز دوشنبه مورخ 16/02/98 لغایت روز  چهارشنبه مورخ 18/02/98 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه پس از ثبت و اسکن مدارک مربوطه شرایط مناقصه در سایت فوق الذکر به منزله پذیرش کلیه شرایط مندرج در شرح خدمات و شرایط مناقصه خواهد بود./ص

پست شده توسط: admin
در روز 1398/2/25 ساعت 13:39:31, شاخه: مناقصات, چاپ, ایمیل