فلوچارت کمیته ها و کارگروههای برنامه ششم

فلوچارت کمیته ها و کارگروههای برنامه ششم

کمیته ها

کارگروه های ذیل شورا

ردیف

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

1

آموزش عمومی و عالی

کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی

2

فرهنگ و هنر

ورزش و جوانان

رفاه و تامین اجتماعی

حقوق قضایی

سرمایه اجتماعی

انرژی

کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی

3

حمل و نقل

عمران و شهرسازی

مسکن

توسعه روستایی

کار گروه توسعه روستایی

4

آب

کارگروه تخصصی امور اقتصادی

5

کشاورزی و منابع طبیعی

صنعت و معدن

تجارت خارجی

بازرگانی

سلامت (بهداشت و درمان)

کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

6

بانوان و خانواده

کارگروه تخصصی بانوان و خانواده

7

سالخوردگی

نظام اداری

کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک

8

بهره وری

مالیه عمومی

کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع

9

نظام تامین منابع مالی

سرمایه گذاری

کارگروه تخصصی اشتغال

10

توسعه مشارکت بخش خصوصی

ارتباطات و فن آوری اطلاعات

کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش ، فناوری ونوآوری

11

پژوهش

محیط زیست

کارگروه تخصصی آمایش سرزمین ، محیط زیست وتوسعه پایدار

12

جمعیت

آمایش