شیلات

شیلات دریای خزر در اقتصاد گیلان نقش مهم و اساسی دارد. 

فراوانی نهرها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سایر آب‌های سطحی و جاورت با دریای خزر، گیلان را همواره به مناسب‌ترین منطقه برای زیست طیف وسیعی از انواع ماهیان تبدیل کرده‌است. به طوری که فرهنگ مردم این سامان با ماهی عجین شده و این حیوان اصلی ترین غذایی اهالی گیلان به حساب می‌آید.

عمده‌ترین روش صید ماهی در گیلان و غلب سواحل دریای خزر عبارت است از: قارماق اندازی، نصب تور زیرآبی، پره‌کشی و لکش کشی، ماسک افشانی، صید با شمشا و صید با نیزه.

ماهیانی که در دریای خزر (آب‌های ایران) از لحاظ تجاری و مقدار صید واجد ارزش و اهمیت می‌باشند مجموعاً 20 گونه هستند که پنج گونه آنها خاویاری و مابقی غیرخاوریاری می‌باشند.

فیل ماهی، شیب، اوزون‌برون،تاس ماهی و قره برون از ماهیان خاویاری و  سفید، کلیکا، آزاد ماهی، سوف، کپور،کفال، کلمه، ماش ماهی، سس ماهی، سیم از انواع ماهیان  استخوانی دریای خزر هستند. ضمن آنکه در آب‌های شیرین گیلان، تعداد زیادی ماهی به صورت بومی زیست می‌کنند که اِسبله، لای ماهی، سفید کولی یا شاه‌کولی، سیاه‌کولی، اردک ماهی، آلبور‌نوئید و ماهی سیاه از جمله آنهاست.

منبع: کتاب گیلان – جلد اوّل- صفحات 361 تا 363 – جلد اول صفحه 168 –جلد سوم صفحه 281