تاریخچه ایجاد کانون

م

 

بازنشستگان سازمان برنامه وبودجه

                       نخستین نشست تعدادی ازبازنشستگان سازمان (خانم فرشته طالش انساندوست "آقایان محمدتوکلی " حسن شالچیان " با حضورجناب آقای محمد علی محمدی  ریاست محترم سازمان  درتاریخ 15/6/1394  تشکیل شد                                            

 ایشان  دراین جلسه  برتشکیل کانون بازنشستگان تاکید وحمایت خودرا از شکل گیری کانون اعلام کرد.

پس از آن برای تشکیل کانون با مراجعه به فرمانداری و استانداری پیگیری های لازم صورت گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد با تعداد 15نفر(خانم انساندوست "آقایان : توکلی " شالچیان " احمد همت شیرایه"سید حسین میر جلالی " حمید ذاکری دانا" رضا فراست طلب " سید صادق هاشمی " علی قربانی "عبدالعلی  عبدالهی ماسایه " رضا کریمی تکرمی"احمد خانزاده محتشمی " علیرضاسعادت "قنبرعاطف مهربان صفت"حسن عابدی"   از بازنشستگان بررسی های لازم برای تشکیل کانون مستقل یا وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفت ودر نهایت تصمیم بر آن شد که کانون استان  شعبه ای از کانون سازمان برنامه وبودجه کشور باشد. به دنبال آن در تاریخ 13/2/1395نخستین مجمع عمومی کانون با حضور58 نفر از 68نفر تشکیل شد و.آقآیان میرحسین سقایی مقدم به عنوان رییس هیات رییسه " سید صادق هاشمی منشی "محمد پوراحمدی صفت عربانی ناظر اول و نادروثوق شیرایه ناظر دوم انتخاب شدند .

ابتدا آقای توکلی به نمایندگی از اعضای پیگیری تشکیل کانون گزارشی ارایه داد وبعد انتخابات صورت گرفت وافراد بشرح زیر انتخاب شدند                                                                                                   :

  خانم  فرشته طالش انساندوست       رییس شعبه گیلان  عضو اصلی

آقایان:

حسن شالچیان                             نایب رییس عضو اصلی

محمدتوکلی                                 خزانه دار عضو اصلی

محمدرضافراست طلب                   عضو علی البدل

احمدهمت شیرایه                         عضو علی البدل

رضا کریمی تکریمی                     بازرس اصلی

عبدالعلی عبدالهی ماسایه                 بازرس علی البدل

پس از آن مراتب به کانون سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد و پیگیری های اداری لازم صورت گرفت . مجوز رسمی فعالیت کانون با شماره 2081/1/80/95الف مورخ 2/5/1395با امضای استاندار محترم جناب آقای نجفی صادر شد .و کانون از تاریخ فوق رسما فعالیت خود را آغاز کرد.