عنوان

اهم خدمات دبیرخانه شورای نظارت استان عبارتند از:

 

-مدیریت فرآیند طراحی سامانه های نظارت کلان در استان با هماهنگی دبیرخانه شورای نظارت راهبردی مرکز.

 

-مدیریت سامانه های نظارت کلان در استان.

 

-اخذ گزارش های نظارتی از واحدهای زیربط سازمان استان، تلفیق گزارش ها، تجزیه و تحلیل و جمع بندی آنها و ارایه راهکار مناسب جهت بهبود امور و رفع موانع و مشکلات و ارسال گزارش هاحسب مورد به دبیرخانه شورای نظارت راهبردی و مرکز ملی نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق ریاست سازمان استان.

 

-پیگیری اجرای تصمیمات شورای نظارت راهبردی مرکزمرتبط با استان و تهیه و تدوین گزارش های دوره ای و ارایه نتایج به دبیرخانه شورای نظارت راهبردی در سازمان برنامه و بودجه کشور.

 

-رصد توسعه استان با نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت توسعه استان با همکاری واحدهای زیربط بر اساس منویات رئیس سازمان و ارائه نتایج به دبیرخانه شورای نظارت راهبردی و مرکز ملی نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور.

 

-نظارت بر حسن اجرای وظایف و مقررات مربوطه در سازمان استان و انجام ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی و عمومی سازمان استان با همکاری واحدهای زیربط و ارایه نتایج به دبیرخانه شورای نظارت راهبردی در سازمان برنامه و بودجه کشور.

 

-تهیه گزارش های لازم برای طرح در شورا.

 

-تهیه و تدوین دستور جلسات و صورتجلسات شورا و نظارت بر ارسال به مراجع مربوطه.

 

-انجام بررسی های کارشناسی در خصوص تصمیمات متخذه در شورا و تهیه گزارش کارشناسی.

 

-نظارت بر ایجاد و بهنگام سازی بانک اطلاعاتی از مصوبات و مستندات شورا.

 

-ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم با سایر دستگاههای نظارتی استان و انجام پیگیری های لازم.

 

-همکاری در تهیه و تدوین نظام جامع نظارت، ضوابط ، شاخص ها، دستورالعمل ها، فرآیندها، استانداردها و چک لیست های نظارتی با دبیرخانه شورای نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور.