شناسنامه انجام امور دبيرخانه شورای فنی استان و كارگروه های ذيل آن

* شرح خدمت :

* مستندات مورد نیاز :

* قوانین و مقررات :

* سامانه : tcp.mporg.ir

* دانلود شناسنامه خدمت