شناسنامه تامين آمار و اطلاعات توليدی

* شرح خدمت :  اجرای سرشماری و یا آمارگیری نمونه ای با رعایت استاندارد آماری بین المللی پس از بررسی ضرورت اجرا و برنامه ریزی، طراحی، آماده سازی و گردآوری داده ها ، پردازش داده ها و استخراج نتایج ، ارزیابی کیفیت نتایج، انتشار، اطلاع رسانی و مستندسازی، همچنین در مواردی که دستگاه های اجرایی قصد اجرای یک طرح طرح آماری داشته باشند با رعایت استاندارد ابلاغی و نیز نظارت مرکز آمار ایران تمامی مراحل پیش گفته به ترتیب طی می شود

* مستندات مورد نیاز : ندارد

* قوانین و مقررات : دستور العمل مرکز آمار ایران

* سامانه : esurveys.sci.org.ir

* دانلود شناسنامه خدمت