شناسنامه تجميع اسناد، مدارک داده ها و اطلاعات آماری و ارائه در قالب شبكه ملی آمار

* شرح خدمت : جمع آوری و متمرکز ساختن مجموعه داده های آماری رسمی و فراداده های آن ها از تولیدات مرکز آمار و سایر دستگاه های اجرایی و تجمیع و نهایی سازی آنها برای استقرار در شبکه ملی آمار و اطلاع رسانی آماری به عموم مردم

* مستندات مورد نیاز : ندارد

* قوانین و مقررات : قانون برنامه پنجم توسعه، برنام ملی آمار، مصوبات هیأت وزیران

* سامانه : nnt.sci.org.ir

* دانلود شناسنامه خدمت