شناسنامه تدوين و تعيين فهرست بها، تعديل و برآورد هزينه اجرا

* شرح خدمت :

* مستندات مورد نیاز :

* قوانین و مقررات :

* سامانه : safat.mporg.ir

* دانلود شناسنامه خدمت