شناسنامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مشاوران

* شرح خدمت : تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل فنی و اجرایی شامل مشاوران و پیمانکاران مشمول نظام فنی و اجرایی، صدور گواهینامه های تشخیص صلاحیت، رتبه بندی، استعلام، کنترل ظرفیت

* مستندات مورد نیاز : تکمیل فرم ثبت نام شامل: • مشخصات مدیر عامل(شامل نام و نام خانوادگی) • مشخصات شرکت(شامل شناسه ملی شرکت، نام کامل ثبتی شرکت، شماره ثبت، نام اختصاری، محل ثبت، تاریخ تاسیس، کد اقتصادی و ...) • مشخصات محل شرکت(شامل کشور/استان/شهر، آخرین آدرس ثبتی، دفتر مرکزی، کدپستی، تلفن همراه مدیر عامل، نمابر و ...) • فایل اسکن شده صفحه اول اساسنامه شرکت ۲- تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت و مشمول نبودن ممنوعیت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و شاغل بودن کارکنان تمام وقت شرکت متقاضی گواهینامه در همان شرکت ۳- مشخصات سهامداران شرکت(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصیلی، سوابق کاری و ...) ۴- مشخصات اعضای هیئت مدیره(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، سمت، مدارج تحصیلی و سوابق کاری) ۵- اطلاعات مربوط به گواهینامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهینامه قبلی، نام و نام خانوادگی مقام صادر کننده گواهینامه، تاریخ صدور و اعتبار گواهینامه قبلی، فرست رشته ها و ...) در صورت وجود. ۶- جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد. ۷- مشخصات پرسنل امتیازآور(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته، مدارج تحصیلی و سوابق کاری) ۸- اطلاعات مربوط به تجربه کاری پیمانکار(شامل پروژه های انجام شده(نوع پیمان، موضوع پیمان، شماره قرارداد، تاریخ انعقاد قرارداد، نام کارفرما و ..)، درصد رشته های استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بیمه ماهانه پرداختی(و یا رسید دریافت لیست تامین اجتماعی) در ۳۶ ماه اخیر) ۹- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی شرکت(شامل موجودی نقدی، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سفارشات و پیش پرداخت ها، دارائی های ثابت مشهود، درآمد ناخالص پیمانکاری، خالص گردش مالی، خالص دارایی های جاری و ...)

* قوانین و مقررات : شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است) ۲-شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد. ۳-شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای) ۴-هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند. ۵-سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول ۱-۷ آیین نامه ضروری می باشد

* سامانه : sajat.mporg.ir

* دانلود شناسنامه خدمت