شناسنامه سامانه آمار و اطلاعات نوین آریا (ساوانا)

* شرح خدمت :

* مستندات مورد نیاز :

* قوانین و مقررات :

* سامانه : sdb.mpogl.ir

* دانلود شناسنامه خدمت