شناسنامه سامانه تاييد آمار نيروی انسانی (موضوع فرم ۶ موافقتنامه)

* شرح خدمت :

* مستندات مورد نیاز :

* قوانین و مقررات :

* سامانه : form6.karmandiran.ir

* دانلود شناسنامه خدمت