شناسنامه سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت

* شرح خدمت :

* مستندات مورد نیاز :

* قوانین و مقررات :

* سامانه : amalkard.aro.gov.ir

* دانلود شناسنامه خدمت