شناسنامه سامانه لايحه بودجه

* شرح خدمت : توزیع اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای سال بعد به تفكیک دستگاه، فصول سرمایه گذاری، برنامه و... در سامانه لایحه بودجه

* مستندات مورد نیاز : ابلاغیه اعتبار هزینه ای و سرمایه ای سازمان، عملكرد سال های قبل اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای

* قوانین و مقررات : قانون برنامه های توسعه، لایحه بودجه سال آتی كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱ و ۲

* سامانه : layehe.mporg.ir

* دانلود شناسنامه خدمت