شناسنامه سیستم اطلاعات عملیات عمرانی (نظارت 4)

* شرح خدمت : نظارت بر پروژه های سرمایه ای ملی دستگاه های اجرایی استان از لحاظ كیفیت اجرا، نحوه اجرا، پیشرفت فیزیكی

* مستندات مورد نیاز : گزارش بازدید - عملكرد دستگاه اجرایی

* قوانین و مقررات : قانون مصوب بودجه سالانه كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه

* سامانه : 94.183.38.124:8585

* دانلود شناسنامه خدمت