شناسنامه نظارت بر جذب و استخدام نيروی انسانی در دستگاه های اجرایی

* شرح خدمت :

* مستندات مورد نیاز :

* قوانین و مقررات :

* سامانه : estekhdam.karmandiran.ir

* دانلود شناسنامه خدمت