شناسنامه نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه ای استانی (سبا)

* شرح خدمت : نظارت بر عملكرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان

* مستندات مورد نیاز : اسناد و مدارک مالی دستگاه اجرایی، موافقتنامه دستگاه اجرایی

* قوانین و مقررات : قانون بودجه سالیانه كشور، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه ششم

* سامانه : saba.mporg.ir

* دانلود شناسنامه خدمت