شناسنامه پایگاه اطلاعات آماری استان گیلان

* شرح خدمت :

* مستندات مورد نیاز :

* قوانین و مقررات :

* سامانه : sdi.mpogl.ir

* دانلود شناسنامه خدمت