دبیرخانه شورای نظارت

رئیس دبیرخانه شورای نظارت استان گیلان

   عباس ذاکر استقامتی

   رئیس دبیرخانه شورای نظارت استان گیلان

 

کارشناس دبیرخانه شورای نظارت استان

فرشته آگاهی

کارشناس دبیرخانه شورای نظارت استان گیلان

 

شماره تماس‌ها:

 

شماره تماس: 33664014- 013