ریاست سازمان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان 

   شراره کاوسی

   ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان

 

مسئول دفتر

   مهدی کیانی‌نژاد

   مسئول دفتر ریاست

 

شماره تماس‌ها:

 

شماره تماس مستقیم: 33661084 -013

شماره فاکس: 33667011 -013

شماره تماس سازمان: 16-33664014 - 013