چارچوب اصلاح ساختاری بودجه

با رويكرد قطع وابستگی مستقيم بودجه به نفت؛ 

چارچوب اصلاح ساختاری بودجه

 

بسمه تعالی

پيرو دستور مقام معظم رهبري در خصوص تدوين نقشه راه برنامه اصلاح ساختار بودجه و در راستاي ايفاي نقش مهم و تاريخي سازمان برنامه و بودجه، چارچوب كلي برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومي با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت به پيوست ارائه شده است.
اين طرح بر مبناي آسيب‌شناسي معضلات تاريخي و همچنين تحليل سازوكارهاي حاكم بر شرايط موجود كشور پي‌ريزي شده و بنيان آن براساس دستيابي به اهداف تامين منابع مطمئن براي اداره كشور و كارا نمودن دولت، حمايت از توليد و اشتغال و ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و ارتقاي عدالت و بهبود معيشت عمومي طراحي شده است. دو گزارش توصيفي و تجويزي به همت كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه‌هاي كشور تهيه شده است. گزارش حاضر كه به مباحث ايجابي مي‌پردازد، با لحاظ توان فني، مالي و اجرايي كشور، به اولويت‌بندي اقدامات پيشنهادي پرداخته و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت را در چهار محور تقويت نهادي بودجه، هزينه‌كرد كارا، درآمدزايي پايدار و ثبات اقتصاد  كلان طبقه‌بندي كرده است. براساس تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي ودريافت  نظر كارشناسان و خبرگان اين حوزه، برنامه‌ها در حال تدقيق و تكميل هستند. برنامه اصلاحات اقتصادي نظام ماليه دولت، ماهيتا زمان‌بر و چندين‌ساله است وجزييات آن حين اجرا متناسب با شرايط و امكانات كشور تغيير مي‌كند.
انتظار مي‌رود اين طرح بتواند ابعاد برنامه اصلاح ساختار بودجه رابراي تصميم‌‌سازان شفاف كند، امكان بررسي الزامات و ريسك‌هاي مرتبط با برنامه‌ها را فراهم سازد و از آن طريق به تصميم‌گيري و اجماع سياست‌گذاران كمك كند. تجربه اصلاحات اقتصادي در كشور نشان مي‌دهد اصلاحات ساختاري بودجه نقطه شروع بسياري از اصلاحات اقتصادي است. اميد است همگرايي اركان تصميم‌گيري كشور حول اين موضوع بتواند تهديد ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور را به فرصتي براي اصلاحات اقتصادي و فائق‌ آمدن بر معضلات تاريخي اقتصاد ايران تبديل كند.

در اين راستا سازمان برنامه و بودجه كشور از تمامي صاحب‌نظران، انديشمندان و علاقمندان دعوت مي كند تا با ارايه نظرات و ديدگاه‌هاي خود به تدقيق و تكميل اين طرح كمك كنند.

 چارچوب اصلاح ساختاری بودجه

 چارچوب اصلاح ساختاری بودجه (نسخه Word)