اخبار

اجرای طر آمارگیری از مرغداری‌های صنعتی   [ +1 | -0 ]

اجرای طر آمارگیری از مرغداری‌های صنعتی

طرح آمارگیری از مرغداری‌های صنعتی استان گیلان همزمان با کل کشور اجرا می‌شود.


ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﺮان از ﺳﺎل 1333 ﺑﺎ وارد ﮐـﺮدن ﺟﻮﺟـﻪ ﻣـﺮغﻫـﺎي ﯾﮑـﺮوزه ﯾـﺎ ﺗﺨـﻢ ﻣﺮغﻫﺎي ﻧﻄﻔﻪدار از ﻧﮋادﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑـﻪ ﺣـﺪي ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﮐﺸـﻮر را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﻏﺪاري در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪي اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت  ﻓﺮاوان، از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻻﯾﻦ، ﭘﺮورش ﻣﺮغ اﺟﺪاد، ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣـﺎدر، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه، ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار، ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟاﻨﺒﯽ ﭘــﺮورش ﭘﻮﻟـﺖ وﺟـﻮد دارد. در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ارزﺷﻤﻨﺪي را از ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﻮق ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰان و ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ آورد.

 اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ 4 آﻣـﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺠـﺰا ﺷـﺎﻣﻞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮي از ﻣﺮﻏـﺪاريﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺮغ ﮔﻮﺷـﺘﯽ، ﺗﺨﻤﮕﺬار، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر و ﺟﻮﺟﻪﮐﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﻣﺮﻏﺪاريﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار و ﮔﻮﺷﺘﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎرﭼﻮﺑـﯽ ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣـﺪه از ﻃﺮح ﺗﻤﺎمﺷﻤﺎري ﻣﺮﻏﺪاريﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺳـﺎل 1397 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  که از 25 تیر لغایت 16مرداد ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺮﻏﺪاريﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار و ﺗﻌﺪادي از ﻣﺮﻏﺪاريﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷـﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت آنﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮي از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر و ﺟﻮﺟﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎمﺷﻤﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎرﭼﻮﺑـﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺳﺮﺷﻤﺎري واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﺳـﺎل 1395 (ﺑـﺎ ﻫﻤﮑﺎري و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﻣﺮﻏـﺪاران ﺗﺨﻤﮕـﺬار و ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎنﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺳﺎل اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد. زمان اجرایی طرح 25تیر لغایت 16مرداد خواهد بود.

دروه آموزشی عوامل اجرایی طرح از 22 تیر لغایت 24 تیر به مدت سه روز در استان برگزار گردید.


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل , فید