اخبار

انتشار نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه كشور در سال 1396    [ +1 | -0 ]

انتشار نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه كشور در سال 1396

نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه كشور در سال 1396 منتشر شد. 


معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با بیان این مطلب که نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه كشور در سال 1396 نشان که می‌دهد كه در استان گیلان،  تعداد 49 واحد درزمینه تحقيق و توسعه فعال بوده‌اند که از اين تعداد، 11 واحد را مراكز تحقيقاتي، 3 واحد را دانشگاه، 21 واحد را كارگاه‌هاي صنعتي داراي واحد تحقيق و توسعه و 14 واحد را شرکت‌های دانش‌بنیان به خود اختصاص داده‌اند. افزود: گیلان ازنظر تعداد مراکز تحقیقاتی در وضعیت مطلوبی قرار داشته و در رتبه ششم کشوری قرار دارد.

 وحید طیفوری گفت: محققان گیلانی1/1درصد از کل محققان کشور را شامل می‌شوند. ازنظر سهم تعداد محققان، گیلان در بین استان‌ها در رتبه 12 قرار دارد. این رتبه برای مردان گیلانی 14و برای زنان گیلانی، 11 بوده است. همچنین استان گیلان در شاخص سهم محققان در رشته‌های علوم پزشکی و علوم انسانی، سهم مطلوب‌تری در کشور داشته و در رشته علوم پایه نسبت به سایر رشته‌ها در پایین‌ترین سطح قرار دارد. بررسی سهم زنان محقق گیلانی از کشور نشان می‌دهد که گیلان در رشته علوم انسانی بهترین سهم معادل 1/1 درصد و هشتمین استان و در رشته فنی و مهندسی  دارای پایین‌ترین رتبه، معادل نوزدهمین استان در کل کشور است.

طیفوری ضمن اشاره به این که در شاخص تعداد محققان(معادل تمام‌وقت) كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه برحسب گروه تحصیلی ،گیلان در علوم پزشکی در بهترین وضعیت(رتبه هشتم) و در علوم فنی و مهندسی در رتبه  هفدهم قرار دارد. گفت: استان گیلان در علوم پزشکی 1/9 درصد و در علوم فنی و مهندسی تنها  نیم درصد از سهم کشور را دارا است.  همچنین ازنظر سهم زنان محقق(معادل تمام‌وقت) از محققان استان(معادل تمام‌وقت)، دومین استان بوده و پس از فارس قرار دارد. بطوری‌که 38/6 درصد از محققان معادل تمام‌وقت گیلان را زنان تشکیل داده‌اند. این رقم به‌طور متوسط در کشور برابر 31/2 درصد است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان عنوان کرد: بیشترین گرایش زنان محقق گیلانی به ترتیب به علوم پزشکی و علوم انسانی و بیشترین گرایش مردان محقق گیلانی به ترتیب به علوم کشاورزی و دامپزشکی و علوم فنی و مهندسی است. استان گیلان 0/8 درصد از کل سایر کارکنان تحقیق و توسعه را در خود جای‌داده است. گیلان در این شاخص هم‌ردیف استان‌های گلستان، فارس و آذربایجان شرقی است. از 628 نفر سایر کارکنان تحقيق و توسعه كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه در این استان، 85 نفر معادل 13/5 درصد دستیار محقق، 115 نفر معادل 18/3 درصد تکنسین و 428 نفر معادل 68/2 درصد کارکن دفتری و پشتیبانی هستند. این نسبت‌ها در کشور به ترتیب برابر 16، 45/6 و 38/4 درصد می‌باشند.

وی با بیان اینکه  0/7 درصد از کل پروژه‌هاي تحقيق و توسعه کشور در استان گیلان اجرا شده‌اند که معادل 867 پروژه است. از این تعداد، 12/2 درصد پروژه‌های بنیادی، 49/8 درصد پروژه‌های کاربردی و 37/9 درصد پروژه‌های توسعه‌ای هستند افزود: گیلان در گروه علمی کشاورزی و دامپزشکی با داشتن رتبه 16 بین استان‌ها، 1/7 درصد و در گروه  علمی پزشکی با داشتن رتبه 26، 0/6 درصد از کل پروژه‌های این گروه علمی را در خود جای‌ داده است که بیشترین گرایش پروژه‌های گیلان به ترتیب در گروه‌های علوم کشاورزی و دامپزشکی و علوم پزشکی و بیشترین گرایش پروژه‌های کشور به ترتیب در گروه‌های  علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی است.

او همچنین گفت: تنها 0/7 درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه کشور به استان گیلان اختصاص داده شده که در مقایسه با سایر استان‌ها رتبه 16 را دارد. این استان 94/8 درصد از هزینه تحقیق و توسعه خود را صرف هزینه‌های جاری و 5/2 درصد را صرف هزینه‌های سرمایه‌ای کرده است.

نمودار زیر، تعداد محققان، تعداد پروژه‌ها و ارزش هزینه‌های تحقیق و توسعه (برحسب میلیارد ریال) استان‌ها را باهم مقایسه نموده است.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان‌طور که در نمودار بالا ملاحظه می‌گردد ارقام مربوط به استان تهران تفاوت قابل‌توجهی با سایر استان‌ها دارند و مقایسه استان‌ها در نمودار فوق مقدور نیست. جهت بزرگ‌نمایی و وضوح بیشتر نمودار، اطلاعات استان‌ها به‌جز تهران در نمودار زیر آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کامل گزارش


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل , فید