اخبار

انتشار گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان 98-1395   [ +1 | -0 ]

 انتشار گزارش تفصیلی کشتار دام  کشور و استان گیلان 98-1395

گزارش تفصیلی کشتار دام  کشور و استان گیلان 98-1395 منتشر شد.


به گزارش دفتر معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان:

وحید طیفوری با بیان این مطلب که امروزه دامپروری یکی از مهم‌ترین رشته‌های کشاورزی و تولیدات دامی یکی از عمده‌ترین و با ارزش‌ترین فراورده‌های کشاورزی است که مردم به فراورده‌های دامی جهت تامین سبد غذایی جامعه و تولید پوشاک و همچنین ایجاد مشاغل جانبی نیازمند می‌باشند. افزود: طرح جمع‌آوری اطلاعات کشتار دام کشتارگاه‌های از جمله طرح‌های آماری است که نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی دارد و میزان تولید و عرضه گوشت مصرفی را در سطح کشور ارائه می‌دهد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با اشاره به این که گیلان دارای سه کشتارگاه صنعتی دام است که در شهرستان‌های تالش، رشت و لنگرود فعال می‌باشد. گفت: درسال 1398 تعداد 78824 راس گوسفند و بره قابل مصرف در کشتارگاه‌های استان گیلان ذبح شده است که وزنی معادل 1516119 گیلوگرم را دارا بوده که این نوع دام از لحاظ تعداد کشتار، سهم1/34درصد و از لحاظ وزن کشتار، سهم 1/30درصدی از کل کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در فاصله سال‌های 98- 1395 همواره سال 1395 بیشترین مقدار وزن کشتار گوسفند و بره در کشور و استان را به خود اختصاص داده در حالی که این روند در طی سال‌های بعد از آن روند کاهشی داشته است. 

           

                 

                                                                 نمودار 1- وزن گوسفند و بره کشتار شده در کشتارگاه‌های استان و کشور 98-1395    

                      

 وی با اشاره به این که در سال 1398 تعداد 64211 راس بز و بزغاله قابل مصرف در کشتارگاه‌های استان گیلان ذبح شده است که وزنی معادل 1040431 کیلوگرم را به خود اختصاص داده است. افزود: استان گیلان در این زمینه از نظر تعداد کشتار، سهم 4/02 درصدی و از نظر وزن کشتار، سهم  4/33 درصدی را نسبت به کشور به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین مقدار وزن کشتار بز و بزغاله قابل مصرف کشور و استان مربوط  به سال 1395بوده است. کشتار بز و بزغاله کشور و استان بعد از سال 1395 روند نزولی داشته است.

 

                       

     نمودار 2-وزن بز بزغاله کشتار شده در کشتارگاه‌های استان و کشور 98-1395

 

طیفوری خاطرنشان کرد درسال 1398تعداد 61110 راس گاو و گوساله قابل مصرف در کشتارگاه‌های استان گیلان ذبح شده که وزنی معادل 11305383 کیلوگرم را به خود اختصاص داده است. استان گیلان از لحاظ تعداد کشتار در این نوع دام سهم 7/45 درصدی و از حیث وزن کشتار، سهم 6/53 درصدی را نسبت به کل کشور به خود اختصاص داده است. کشتار گاو و گوساله قابل مصرف در سال 1395 در سطح کشور و استان گیلان بیشترین تعداد و مقدار وزنی را دارا بوده است ولی بعد سال 1395 روند نزولی داشته است.

 

                    

           نمودار 3- وزن گاو و گوساله کشتار شده در کشتارگاه‌های کشور و استان سال 98-1395   

                          

وی همچنین عنوان کرد در سال 1398 تعداد 703 راس گاومیش و بچه گاومیش قابل مصرف در کشتارگاه‌های استان گیلان ذبح شده که استان گیلان از لحاظ تعداد کشتار، سهم5/11 درصدی و از لحاظ وزن کشتار، سهم 4/76 را نسبت به کشور به خود اختصاص داده است. همچنین وضعیت کشتار گاومیش و بچه گاومیش قابل مصرف در فاصله سال‌های 98-1395 در کشور و استان نشان می‌دهد که سال 1395 بیشترین تعداد و مقدار وزن کشتار گاومیش و بچه گاومیش قابل مصرف ذبح شده را در طی این سال‌ها به خود اختصاص داده و این روند در طی سال‌های بعد همواره رو به کاهش بوده است.

طیفوری در ادامه افزود از نظر مقایسه فصل کشتار نیز بیشترین تعداد و مقدار گوسفند و بره قابل مصرف ذبح شده سال 1398کشور و استان مربوط به فصل زمستان این سال بوده است. همچنین بیشترین تعداد و مقدار بز و بزغاله قابل مصرف ذبح شده کشور مربوط به زمستان 1398 و برای استان گیلان مربوط به فصل پاییز آن سال بوده است . بیشترین تعداد و مقدار گاو و گوساله قابل مصرف ذبح شده کشور مربوط به فصل زمستان 1398 و برای استان گیلان مربوط به فصل تابستان آن سال بوده است. همچنین بیشترین تعداد و مقدار گاومیش و بچه گاومیش قابل مصرف ذبح شده کشور و استان در سال 1398 مربوط به فصل زمستان بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد نسخه کامل این گزارش از طریق سامانه اطلاعات آماری استان به نشانی sdi.mpogl.ir  و همچنین لینک زیر جهت استفاده علاقمندان در دسترس می‌باشد.

لینک کامل گزارش


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل , فید