اجرای طرح ICT   

اجرای طرح فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سال 1398 


به گزارش دفتر معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به نقل معاون این دفتر:

 طیفوری با بیان این مطلب که ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﺪي ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ  ﻋﻨـﻮان  ﯾﮏ دﻫﮑﺪه ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد افزود اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬـﻢ­ﺗـﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﺑﺸـﺮي ﻣﻄـﺮح  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ آن، رﺷـﺪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ در آن ﺑﺨﺶﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

 معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با بیان این مطلب که، اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤـﯽ در ﻣـﻮرد آن وﺟﻮد دارد و آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮردي، ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻣﻊ و ﻏﯿـﺮ ﺑﻬﻨﮕـﺎم اﺳـﺖ. افزود ﺗﻨـﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ­ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ، ﻣﺸـﮑﻼت ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ و… ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺪه­‌اﻧﺪ.  

طیفوری با اشاره به این که ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در راﺳﺘﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اطلاعات، اﻗـﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪي ﻃﺮحﻫﺎیي آﻣﺎري‌ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آنﻫـﺎ ﮔـﺮدآوري ﺷـﺎﺧﺺ­ﻫـﺎي ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿـﻪ­ي ﺣﺴـﺎب ﻫـﺎي ﮐﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در این زمینه فعالیت می‌کنند.

 وی ادامه داد ماموران آمارگیر این سازمان با مراجعه به(425) کارگاه شامل، کارگاه‌های ارائه­‌ی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت، ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي عمده­‌فروشی ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و کارگاه­‌های دارای فعالیت انتشار الکترونیکی، اطلاعات مربوط به هریک از این بخش‌ها را گردآوری می نمایند.

 شایان ذکر است که دوره آموزشی این طرح از تاریخ 1398/4/9 لغایت 1398/4/12 برگزارگردید و دوره اجرای طرح نیز از  1398/4/15 لغایت 1398/5/15 می‌باشد.

پست شده توسط: admin
در روز 1398/4/25 ساعت 12:53:31 , شاخه: General