شرح وظایف سازمانی

شرح وظايف معاونت آمار و اطلاعات
•    ـ ساماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماري‌هاي عمومي و تخصصي در چارچوب برنامه‌هاي مركز آمار ايران و اختيارات تفويض شده.
•    ـ سازماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگيري‌هاي نمونه‌اي در چارچوب ضوابط مركز آمار ايران.
•    ـ جمع‌آوري و ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان‌هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور.
•    ـ بررسي و شناخت نيازهاي آماري دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي استان و طرح‌هاي اعتباري هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي استان.
•    ـ تهيه و اجراي طرح‌هاي آماري استاني و نظارت بر انجام آمارگيري‌ها و سرشماري‌هايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي انجام مي‌گيرد.
•    ـ تجزيه و تحليل نتايج طرح‌هاي آماري استاني و آماده‌سازي براي انتشار آمارنامه استان.
•    ـ انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط، تعاريف و مفاهيم استاندارد شده مركز آمار ايران.
•    ـ تهيه حساب‌هاي منطقه‌اي (استاني) در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تأييد مركز آمار ايران.
•    ـ ارايه خدمات آماري و راهنمايي‌هاي فني به دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي، آموزشي، گروه‌ها و كارشناسان متقاضي در سطح استان.
•    ـ بهنگام سازي چارچوب‌ها و ضوابط آماري مطابق با دستورالعمل‌هاي مركز آمار ايران.
•    ـ ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري ساير معاونت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
•    ـ تهيه و بهنگام‌سازي نقشه‌هاي اطلاعات مكاني موردنياز استان با هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب.
•    ـ جمع‌آوري و تدوين نيازهاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان.
•    ـ تهيه و بهنگام سازي نقشه‌هاي شهري و روستايي براي طرح‌هاي آماري با هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور.
•    ـ انجام وظايف دبيرخانه‌اي شوراي كاربران (GIS) (سيستم‌هاي اطلاعاتي جغرافيايي استاني)

براساس ابلاغیه شماره 28653 مورخ 99/1/31 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور شرح وظایف جدید به گروه نقشه و اطلاعات مکانی اضافه گردید که اهم آن به شرح ذیل می باشد.

•    - ظرفیت‌سازی و برنامه‌ریزی برای تهیه و به ‌هنگام‌سازی نقشه‌های مورد نیاز استان با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور.

•    - توسعه بستر نرم‌افزاری زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) استانی؛ تحت راهبری و هدایت سازمان نقشه‌برداری کشور.

•    - ظرفیت‌سازی برای همکاری با سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه‌برداری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی استان.

•    - ظرفیت‌سازی برای همکاری با سازمان نقشه‌برداری کشور در حفظ، نگهداری و توسعه ایستگاه‌های دائم تعیین موقعیت ماهواره ای (GNSS) در سطح استان.

•    - انجام وظایف دبیرخانه «گروه کاری کاربران نقشه و اطلاعات مکانی» در سطح استان با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور.

•   - ظرفیت‌سازی و برنامه‌ریزی در خصوص تامین نقشه و اطلاعات مکانی متناسب با وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور( از جمله طرح‌های آماری و آمایشی در سطح استان) با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور.

•   - ایجاد آمادگی به منظور مشارکت در حفظ و نگهداری ایستگاه‌های جزر و مدسنجی در سواحل استان (فقط برای استان‌های ساحلی؛ گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان) با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور.