شرح وظایف

 وظايف مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

 - مطالعه و بررسي به منظور شناسايي نيازهاي پژوهشي خاص استان با هماهنگي معاونت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان
 -  انجام مطالعات و پژوهش‌هاي ارجاعي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني
  - همكاري با مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و اينده‌نگري در سطح ملي
  - تلاش در جهت جلب همكاري صاحب‌نظران و انديشمندان علمي در سطح استان و كشور
   - ارائه نتايج پژوهش‌هاي انجام شده به سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و كشور و ساير مؤسسات يا سازمان‌هاي متقاضي به منظور استفاده از نتايج پژوهش‌ها
  - مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي خاص استان و پيشنهاد جهت تصويب و اجراي آنها پس از ابلاغ توسط رييس سازمان استان
  - اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي  آموزشي كاركنان دولت در سطح استان براساس سياست‌هاي اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان
  - نظارت بر حسن اجراي كليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي كه در سطح استان در حال اجرا مي‌باشد