شماره تماس های داخلی معاونت هماهنگی بودجه

شماره تلفنهای 16-33664014

نام و نام خانوادگی

سمت

  تلفن داخلی  

نام و نام خانوادگی

سمت

  تلفن داخلی  

روزبه رحمانیان

معاون هماهنگی برنامه و بودجه

255

محمدتقی اقدامی

رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه

280

محمدرضا فرمند

رئیس گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری

306

کیومرث رضایی

رئیس گروه تولیدی و امور زیربنایی

250

مائده هدایتی

رئیس گروه علمی، فرهنگی و اجتماعی

242

سعید آقایی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

287

کیوان نظری

کارشناس برنامه ریزی کشوری

237

عباس ذاکر استقامتی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

317

شهرزاد مشهدی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

266

ابراهیم زحمتکش

کارشناس برنامه ریزی کشوری

260

محمدتقی رحمانی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

297

بهرام حیدرپور

کارشناس برنامه ریزی کشوری

261

راحله محبوبی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

211

طاهره شجاع

کارشناس برنامه ریزی کشوری

231

محمد رضایی حسن آبادی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

288