شرح وظایف معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان

مشاركت در تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان امور اشتغال و سرمايه‌گذاري، جمعيت، آمايش سرزمين، آينده نگري، محيط زيست، توسعه منابع استاني.

نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي‌هاي توسعه ملي، منطقه‌اي و استاني.

 مشاركت درانجام امور مربوط به برنامه‌ريزي منطقه‌اي و تهيه طرح‌هاي آمايش سرزميني استان.

 تهيه و تدوين گزارش ‌هاي سالانه اقتصادي و اجتماعي استان.

 انجام امور مربوط به تدوين و تلفيق برنامه‌هاي استان، بودجه سنواتي، پيوست‌ها و مستندات آن با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و گروه‌هاي ديگر و در چارچوب  ضوابط تعيين شده.

 انجام امور مربوط به تلفيق بودجه پيشنهادي استان براي درج در لايحه بودجه سنواتي و دفاع و پيگيري در مراجع مربوطه.

 تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي بخش‌هاي مختلف در چارچوب بخشنامه‌بودجه، ضوابط، دستورالعمل‌ها بودجه كل كشور و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي.

 انجام امور مربوط به توزيع و تهيه ابلاغ درآمدهاي استاني، اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي مالي و رديف‌هاي متفرقه.

 بررسي و مبادله موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه اي، تملك دارايي مالي و رديف‌هاي متفرقه با دستگاه‌هاي اجرايي.

 انجام امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي.

  بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي بخش‌هاي امور توليدي، زيربنايي، علمي، فرهنگي و اجتماعي.

  تهيه و تدوين گزارش عملكرد اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و تبصره‌هاي بودجه

  نظارت و ارزشيابي بر فعاليت‌هاي هزينه‌اي، طرح‌ها و پروژهاي تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي به منظور مطابقت عمليات انجام شده با برنامه‌ها و اهداف پيش بيني شده.

  پيگيري امور مربوط به تحقق وصول درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرايي.

  بررسي چگونگي و نقش سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي و مشاركت‌هاي عمومي و غيردولتي در اقتصاد استان.

این معاونت شامل گروه هاي  زير مي باشد:

  • گروه تلفيق برنامه و بودجه
  • گروه امور توليدي و زير بنايي
  • گروه امور علمي،  فرهنگي و اجتماعي
  • گروه برنامه ريزي و آمايش و بهره وري
  • گروه امور اقتصادي، سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردم