مشخصات کارکنان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

شراره کاووسی

سرپرست معاونت 

هماهنگی برنامه و بودجه

محمدتقی اقدامی

رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه

محمدرضا فرمند

رئیس گروه  برنامه ریزی ,

آمایش و بهره وری

کیومرث رضایی

رئیس گروه تولیدی و امور زیربنایی

مائده هدایتی

رئیس گروه علمی، فرهنگی و اجتماعی

سعید آقایی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

کیوان نظری

کارشناس برنامه ریزی کشوری

عباس ذاکر استقامتی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

شهرزاد مشهدی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

ابراهیم زحمتکش

کارشناس برنامه ریزی کشوری

محمدتقی رحمانی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

بهرام حیدرپور

کارشناس برنامه ریزی کشوری

راحله محبوبی

کارشناس برنامه ریزی کشوری

طاهره شجاع

کارشناس برنامه ریزی کشوری

محمد رضایی حسن آبادی

کارشناس برنامه ریزی کشوری