اخبار

شاخص هاي اختصاصي سال ۱۴۰۰ دستگاه هاي اجرايي كشور، منضم به برش استاني   [ +0 | -0 ]

شاخص هاي اختصاصي سال ۱۴۰۰ دستگاه هاي اجرايي كشور، منضم به برش استاني

شاخص‌هاي اختصاصي ابلاغ شده به دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي دوره ارزيابي عملكرد سال ۱۴۰۰، منضم به برش استاني براي بهره‌برداري بر روي وب سايت امور قرار گرفت.


شاخص‌هاي اختصاصي ابلاغ شده به دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي دوره ارزيابي عملكرد سال ۱۴۰۰، منضم به برش استاني براي بهره‌برداري بر روي وب سايت امور قرار گرفت.

لینک: شاخص های اختصاصی

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل