اخبار

برگزاری جلسه آموزشی ارائه گزارشات الکترونیکی بازرسی نحوه اجرای مفاد مصوّبه حقوق شهروندی در نظام اداری   [ +0 | -0 ]

برگزاری جلسه آموزشی ارائه گزارشات الکترونیکی بازرسی نحوه اجرای مفاد مصوّبه حقوق شهروندی در نظام اداری

پیرو مصوبه جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان» در تاریخ 1398/01/25، جلسه آموزشی ارائه گزارشات الکترونیکی بازرسی نحوه اجرای مفاد مصوّبه حقوق شهروندی در نظام اداری، با هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان و با حضور نمایندگان فرمانداری های شهرستان های استان گیلان، نمایندگان دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان، در محل سازمان در تاریخ 1398/01/28 تشکیل گردید.


پیرو مصوبه جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان» در تاریخ 1398/01/25، جلسه آموزشی ارائه گزارشات الکترونیکی بازرسی نحوه اجرای مفاد مصوّبه حقوق شهروندی در نظام اداری، با هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان و با حضور نمایندگان فرمانداری های شهرستان های استان گیلان، نمایندگان دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان، در محل سازمان در تاریخ 1398/01/28 تشکیل و پس از تبیین مفاد مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری و شاخص ها و زیر شاخص های ارزیابی تحت عنوان چک لیست بازرسی و نیز توافق نامه مشترک بازرسی حقوق شهروندی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان، نحوه تکمیل و ارائه گزارشات بازرسی به صورت الکترونیکی نیز تشریح و مقرر شد گزارشات ارزیابی و بازرسی نحوه اجرای مفاد مصوبه حقوق شهروندی در واحدهای شهرستانی توسط نمایندگان محترم فرمانداری ها پس از هماهنگی با دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان تا تاریخ 1398/03/31 به این سازمان ارائه گردد.

در این جلسه، برخی محدودیت ها و مشکلات اجرایی ارزیابی و بازرسی مذکور توسط نمایندگان فرمانداری ها، مطرح شد که مقرر شد به منظور تسهیل و تسریع در روند اجرایی کار، مراتب به دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان منعکس گرد، تا به نحو مقتضی اقدام گردد.

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل