اخبار

برگزاری جلسه آموزشی ارائه گزارشات الکترونیکی نحوه اجرای برنامه های جامع اصلاح نظام اداری   [ +0 | -0 ]

برگزاری جلسه آموزشی ارائه گزارشات الکترونیکی نحوه اجرای برنامه های جامع اصلاح نظام اداری

جلسه آموزشی ارائه گزارشات الکترونیکی نحوه اجرای برنامه های جامع اصلاح نظام اداری، با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی استان گیلان(نمایندگان سامانه ساوانا و میز خدمت) و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان، در محل مرکز آموزش و پژوهش این سازمان در تاریخ 1398/02/2تشکیل گردید.


پیرو مصوبه جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان» در تاریخ 1398/01/25 جلسه آموزشی ارائه گزارشات الکترونیکی نحوه اجرای برنامه های جامع اصلاح نظام اداری، با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی استان گیلان(نمایندگان سامانه ساوانا و میز خدمت) و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان، در محل مرکز آموزش و پژوهش این سازمان در تاریخ 1398/02/02 تشکیل و نحوه تکمیل و ارائه گزارشات مربوط به صورت الکترونیکی، تشریح شد. 

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل