اخبار

برگزاری اولین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان سال 1398    [ +0 | -0 ]

برگزاری اولین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان سال 1398

 اولین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان به ریاست جناب آقای مهدی قربانی ثمین به عنوان رییس کارگروه و جناب آقای ابراهیم حسین زاده به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و اعضای محترم کارگروه در تاریخ 1398/07/23 در محل اداره کل، تشکیل گردید. 


 اولین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان به ریاست جناب آقای مهدی قربانی ثمین به عنوان رییس کارگروه و جناب آقای ابراهیم حسین زاده به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و اعضای محترم کارگروه در تاریخ 23/07/1398 در محل اداره کل، تشکیل و موارد تصویب شد:

مصوبات جلسه: 

1. ابتدا؛ گزارشی از برنامه ریزی های انجام شده، اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه حقوق شهروندی و  سلامت اداری به ویژه در اجرای فرآیند وظائف تخصصی دستگاه طی 6ماه گذشته ارائه و تأکید شد که با توجه به اهمیت کار، پیگیری این موضوعات ادامه خواهد داشت.

 نتایج ارزیابی و گزارش تحلیلی عملکرد مربوط به شاخص های عمومی ذیل محور ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در سال1397 مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت. کاستی های سال قبل بیان شد و مواردی که باید در سال1398 پیگیری و اجرایی شود در جلسه بحث و مورد تأکید قرار گرفت. به سوالات و ابهامات پاسخ داده شد.

2. مقرر شد در خصوص برش استانی زیر شاخص های ستاره دار (بندهای2،1و9) شاخص های ارتقاء سلامت اداری سال1398، پیگیری و هماهنگی لازم با سازمان مرکزی صورت پذیرد تا نسبت به اجرایی کردن آن ها در سطح اداره کل، اقدام گردد همچنین مقرر شد؛ در اجرای بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1393 در اسرع وقت مکاتبات و هماهنگی لازم با سازمان مرکزی به عمل آید تا سازمان مرکزی مطابق شرائط و ترتیبات مقرر در  بخشنامه مذکور، جهت صدور و ابلاغ حکم بازرس ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام نماید.

3. مقرر شد سامانه رسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد ( سامانه111) به طور منظم پیگیری و رصد و نسبت به پاسخگویی در موعد مقرر (کمتر از 10روزه) اقدام گردد.

4. مقرر شد در خصوص تکمیل مناسب سازی فضاهای اداری ویژه جانبازان و معلولین و رفع نواقص موجود با  نماینده اداره کل بهزیستی استان گیلان هماهنگی لازم صورت پذیرد.   

5. مقرر شد در خصوص تکمیل استقرار میزخدمت (حضوری و الکترونیکی) طبق بخشنامه های ابلاغی و با هماهنگی جناب آقای فاتحی کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، اقدام گردد. همچنین تأکید گردید که طبق  دستورالعمل های ابلاغی، گزارش میزخدمت هر دو ماه یکبار، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ارائه شود.

6. یک نسخه برش استانی شاخص های عمومی سال های 1399-1397 در خصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم مورد توافق سازمان پزشکی قانونی کشور با سازمان اداری و استخدامی کشور، مربوط به اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان در اختیار کارگروه قرار گرفت و مقرر شد نسبت به اجرایی کردن اهداف هر یک از شاخص ها در سال 1398، اقدام گردد.    

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل