اخبار

انتشار پنجمین فصلنامه تحول اداری سازمان اداری و استخدامی کشور   [ +0 | -0 ]

انتشار پنجمین فصلنامه تحول اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

پنجمین فصلنامه تحول اداری سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد. نظر به اهمیت " فصلنامه تحول اداری" در آگاهی بخشی ، انتقال تجارب و توسعه علمی نظام اداری مبتنی بر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت محترم ،شماره پنجم این فصلنامه  جهت اطلاع رسانی به پیوست می باشد


نظر به اهمیت " فصلنامه تحول اداری" در آگاهی بخشی ، انتقال تجارب و توسعه علمی نظام اداری مبتنی بر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت محترم ،شماره پنجم این فصلنامه  جهت اطلاع رسانی توسط دستگاههای اجرایی به پیوست می باشد تا فرهیختگان و کارشناسان ، آثار علمی و تجارب مدیریتی و سازمانی خود را در موضوعات مختلف مرتبط با نظام اداری از جمله ساستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، برنامه های اصلاح و توسعه نظام اد اری ، توسعه رهبری و مدیران آینده در بخش دولتی ، ساختار و سازماندهی در بخش دولت ، توسعه سرمایه انسانی ، دولت الکترونیک ، نظام های مدیریتی نوین ، سلامت و شفافیت اداری ، فرهنگ سازمانی در نظام اداری ، مدیریت توسعه استعدادها ، رویکردهای مدیریت هزینه نیروی انسانی ،آینده پژوهی در مدیریت سرمایه انسانی ، مدیریت شایستگی و شایسته پروری ، حرفه ای گرایی در مدیریت ، جانشین پروری و فناوری های مدیریتی به نشانی http://tahavol.saminatech.ir/  ارسال ، تا پس از داوری ، چاپ و منتشر شود. محورهای مورد نظر فصلنامه و نحوه تدوین و ارسال مقالات در سامانه ذکر شده ، بیان گردیده است.

پیوست

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل