اخبار

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: برگزاری جلسه آموزشی ارائه گزارشات الکترونیکی بازرسی نحوه اجرای مفاد مصوّبه حقوق شهروندی در نظام اداری