Page 9 - نشست روسای سازمان ها
P. 9

‫مقدمه‪:‬‬
‫حوزه علمی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی با کار ویژههایی همچون پرورش نیروی انسانی متخصص و سالم‪ ،‬حمایت‬
‫از فرهنگ و حاملان آن و تامین رفاه و امنیت جامعه‪ ،‬از حوزههای تاثیرگذار و مقوم توسعه بهشمار میرود‪ .‬همچنین‬
‫سالانه بخش قابلتوجهی از اعتبارات جاری کشور (حدود ‪ 79‬درصد) به این حوزه اختصاص مییابد‪ .‬با عنایت به‬
‫اهداف مهم‪ ،‬متنوع و به هم پیوسته این حوزه‪ ،‬مشارکت فعال استان ها در فرآیند برنامهریزی و اجرا به منظور‬
‫دستیابی به اهداف پیشبینی شده در اسناد بالادست‪ ،‬تخصیص بهینه منابع و افزایش اثربخشی اجرای برنامهها‪ ،‬امری‬
‫ضروری مینماید‪ .‬در همین راستا‪ ،‬اولین نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان برنامه و بودجه کشور‬
‫با عنوان «افزایش بهرهوری در شرایط پیشروی کشور با تمرکز بر بودجه سال ‪ »1971‬در ‪ 11‬شهریور ‪ 1979‬با‬

                                   ‫میزبانی استان گیلان‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬
‫در این رویداد‪ ،‬ضمن ارایه گزارش عملکرد بخشهای مختلف معاونت امور علمی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬
‫سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬برنامهها و رویکردهای آتی این معاونت تشریح شد‪ .‬همچنین بهمنظور بهرهمندی از‬
‫نظرات استانی‪ ،‬کارگروههای تخصصی پنجگانه با مشارکت روسای امور (برنامه و بودجه کشور) و روسای سازمان‬
‫مدیریت و برنامه ریزی استان ها در محورهای امور سلامت و رفاه اجتماعی‪ ،‬امور آموزش عالی و تحقیقات و‬
‫فناوری‪ ،‬امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای‪ ،‬امور فرهنگی‪ ،‬گردشگری و ورزش‪ ،‬امور عمومی‪،‬‬
‫قضایی‪ ،‬دفاعی و امنیتی تشکیل شد و موضوعات و پیشنهادهای ارایه شده از سوی استان ها در کارگروههای یاد‬
‫شده‪ ،‬حول ‪ 1‬محور اساسی شامل‪ :‬شیوههای افزایش تابآوری کشور در شرایط پیش رو‪ ،‬ردیفها و تبصرههای‬
‫بودجهای قابل تفویض به استان ها‪ ،‬ظرفیتهای برنامه ششم و علت عدم استفاده از آنها‪ ،‬دستورالعمل و‬
‫آییننامههای مورد نیاز جهت تسهیل امور در استان ها و تبصرههای پیشنهادی برای بودجه سال ‪ 1971‬مورد بحث و‬

                                        ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬
‫در این راستا‪ ،‬شایسته است مراتب تشکر و امتنان خود را از تلاشهای ارزنده جناب آقای دکتر نمکی‪ ،‬معاون‬
‫محترم امور علمی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی و همکاران محترمشان به جهت فراهم نمودن این فرصت برای تاثیرگذاری‬
‫و مشارکت استان ها در تدوین یکی از مهمترین اسناد محرک توسعه (لایحه بودجه) ابراز نمایم‪ .‬همچنین از تمامی‬
‫روسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استان ها که با حضور فعال خود‪ ،‬به تداوم امید در پیمودن راه دشوار‬

                              ‫توسعه کمک کردند‪ ،‬صمیمانه سپاسگزارم‪.‬‬

          ‫محمد علی محمدی‬
    ‫رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان‬

                          ‫‪1‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14